Komunikat KS Jastrzębie-Borynia

Z A W I A D O M I E N I E
 
Zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu Klubu Sportowego Jastrzębie – Borynia Zarząd Klubu zwołuje na dzień 26 czerwca 2018 r. (wtorek) Walne Zebranie Członków Klubu, które odbędzie się w siedzibie Klubu w Jastrzębiu – Zdroju w Budynku NOT przy ul. Węglowej 4.
Pierwszy termin: 26 czerwca 2017 r. godzina 14.00; drugi termin –  godzina 14.10.
 
Planowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Obrad Walnego Zebrania Członków Klubu.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków Klubu.
 3. Oświadczenie Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Klubu o prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedłożenie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Klubu w roku 2017.
 7. Przedłożenie i rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Klubu za rok obrotowy 2017.
 8. Przedłożenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Klubu.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Klubu w roku 2017.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Klubu za rok obrotowy 2017.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Klubu.
 12. Przedstawienie propozycji zmian statutowych i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Klubu.
 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru władz Klubu: Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Klubu.