ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu Klubu Sportowego Jastrzębie – Borynia Zarząd Klubu zwołuje na dzień 30 wrzesień 2021 r. (czwartek) godz. 14.30 Walne Zebranie Członków Klubu, które odbędzie się w Jastrzębiu – Zdroju ul. Węglowej 4 przy KWK Borynia w budynku NOT.


Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Obrad Walnego Zebrania Członków Klubu.
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków Klubu.
3. Oświadczenie Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Klubu o prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedłożenie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Klubu w roku 2020.
7. Przedłożenie i rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Klubu za rok obrotowy 2020.
8. Przedłożenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Klubu.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Klubu w roku 2020.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Klubu za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Klubu w roku 2020 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Klubu.


Drugi termin Walnego Zebrania w przypadku braku kworum 30.09.2021 r. godz. 14.45