ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu Klubu Sportowego Jastrzębie – Borynia, Zarząd Klubu zwołuje na dzień 28 luty 2022 r. ( poniedziałek) godz. 14.30 Walne Zebranie Członków Klubu, które odbędzie się w Jastrzębiu – Zdroju ul. Węglowej 4 przy KWK Borynia w budynku NOT.


Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Obrad Walnego Zebrania Członków Klubu.
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków Klubu.
3. Oświadczenie Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Klubu o prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd spraw bieżących Klubu i ich omówienie.
7. Przedstawienie i omówienie wniosku Zarządu co do zasad funkcjonowania Klubu Sportowego Jastrzębski Węgiel S.A. i podjęcie uchwały w tym zakresie.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Klubu.


Drugi termin Walnego Zebrania w przypadku braku kworum 28 luty 2022 r. godz. 14.45